Phương thức thanh toán
Với tư cách là đối tác của BBTV, bạn có thể lựa chọn một số phương thức ...
Bailey Bailey
Báo cáo Doanh thu
Các đối tác của BBTV nhận được báo cáo doanh thu của họ vào ngày 1 hàng ...
Bailey Bailey
Thông tin về thuế
Chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên cụ thể về thuế do luật thuế khác n...
Bailey Bailey
Thiếu Báo cáo Doanh thu
Các đối tác của BBTV có thể truy cập báo cáo doanh thu hàng tháng của họ...
Bailey Bailey
Thất lạc thanh toán
Vào ngày 1 hàng tháng, các đối tác của BBTV sẽ nhận được báo cáo doanh t...
Bailey Bailey