Làm cách nào để biết nếu tính năng kiếm tiền của tôi đã được bật? Làm cách nào để biết nếu tính năng kiếm tiền của tôi đã được bật?

Làm cách nào để biết nếu tính năng kiếm tiền của tôi đã được bật?

Bailey Bailey

Sau khi được chấp nhận tham gia chương trình Đối tác YouTube và có tài khoản AdSense đang hoạt động, bạn sẽ đủ điều kiện kiếm tiền từ nội dung của mình. Khi kênh của bạn đủ điều kiện tham gia kiếm tiền, YouTube Studio của bạn sẽ hiển thị tương tự như sau:

Screenshot_2021-12-29_160944.png

Khi tính năng kiếm tiền của bạn được bật, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy các biểu tượng được đặt bên cạnh video đã tải lên của mình trong phần 'Nội dung'. Mỗi biểu tượng có một ý nghĩa khác nhau, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.