Bản quyền: Yêu cầu gỡ bỏ video Bản quyền: Yêu cầu gỡ bỏ video

Bản quyền: Yêu cầu gỡ bỏ video

Bailey Bailey

Trong trường hợp ai đó đã đánh cắp và tải lại nội dung của bạn, bạn có thể yêu cầu gỡ video xuống. Xin lưu ý rằng không phải tất cả nội dung có bản quyền đều đủ điều kiện để xóa vì một số video có thể được bảo vệ bởi luật sử dụng hợp pháp hoặc các luật tương tự, bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Nếu bạn muốn tiếp tục yêu cầu xóa video, bạn sẽ cần điền vào biểu mẫu này. Ngoài ra, bạn có thể gửi email tới copyright@youtube.com kèm theo thông tin được nêu trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp YouTube.

Là một lựa chọn thay thế, bạn có thể liên hệ với Nhóm trải nghiệm đối tác của BBTV (support@bbtv.com) để yêu cầu xác nhận quyền sở hữu thủ công hoặc video bị chặn thay mặt bạn. Việc cung cấp loại hình dịch vụ này sẽ phụ thuộc vào bản chất của nội dung và khả năng chứng minh rằng nội dung đó là của bạn, nó được quyết định theo từng trường hợp.