Điều khoản Dịch vụ & Nguyên tắc Cộng đồng Điều khoản Dịch vụ & Nguyên tắc Cộng đồng

Điều khoản Dịch vụ & Nguyên tắc Cộng đồng

Bailey Bailey

Là đối tác của BBTV, bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Nguyên tắc cộng đồng tồn tại trên tất cả các nền tảng mà bạn hoạt động thông qua quan hệ đối tác của mình:

Điều quan trọng là bạn phải cập nhật các chính sách này trên từng nền tảng, vì chúng có thể thay đổi thường xuyên.