Thiếu Báo cáo Doanh thu  Thiếu Báo cáo Doanh thu

Thiếu Báo cáo Doanh thu

Bailey Bailey

Các đối tác của BBTV có thể truy cập báo cáo doanh thu hàng tháng của họ vào ngày 1 hàng tháng trong nền tảng VISO. Nếu bạn phát hiện thiếu báo cáo, vui lòng liên hệ support@bbtv.com và cung cấp các thông tin sau:

  • Liên kết kênh:
  • Họ và tên:
  • Địa chỉ email:
  • (Các) tháng còn thiếu:

Vui lòng kiểm tra lại lịch báo cáo và thanh toán trước khi bạn liên hệ với chúng tôi về một báo cáo bị thiếu.